Autorijschool Ton Smit

Voor een juiste blik op de weg.Algemene voorwaarden behorende bij Autorijschool Ton Smit


___________________________________________________________________________________________________


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Ton Smit, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.


Artikel 1 - Verplichtingen verkeersschool 

De autorijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 

1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);

2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur; 

3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen; 

4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de autorijschool - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de autorijschool heeft voldaan; 

5. dat de leerling, die via de autorijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type; 

6. dat de tijdsduur van de te geven rijles volledig wordt benut voor het geven van rijles; 

7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000,- tegen aansprakelijkheid van de autorijschool jegens de leerling; 

8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek; 

9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven; 

10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de autorijschool hiervan melding moet maken. 

Artikel 2 - Verplichtingen leerling 

De leerling is verplicht: 

1. zich te houden aan de door de met de autorijschool afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen (door de autorijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen vanaf aanvang van de les);

2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. Géén dringende reden is: begrafenis (is reeds enkele dagen vooraf bekend), ziekte, ziekenhuisopname (waarbij je weet dat je opgenomen wordt maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven) en vakantie. 

3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen; 

4. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen; 

5. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de autorijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Autorijschool heeft dan het recht de les overeenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde les- en/of examengelden;

6. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel; 

7. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de autorijschool niet aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 3 - Betaling 

1. De autorijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen. 

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3.De autorijschool is gerechtigd tijdens de opleiding de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. Ook kan er een prijsverhoging van een pakketprijs plaatsvinden  indien de leerling, sinds de aanvang van het pakket er 2 jaarwisselingen zijn gepasseerd, de inhoud van het pakket nog niet heeft besteed. De leerling heeft in dat geval het recht om de opleiding schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. 

4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de autorijschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de autorijschool gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken. 

5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de autorijschool gerechtigd tot opzegging van de opleiding over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De autorijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen. 

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek 

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de autorijschool te worden voldaan. 

2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de autorijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR of het BNOR is ingediend. 

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de autorijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling. 

4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de autorijschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de autorijschool

5. De autorijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden. 

Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid 

1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de autorijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek. 

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2; b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is; c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de autorijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De autorijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling. 

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de autorijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen. 

Artikel 6 - Beëindiging van de opleiding 

1. Indien de opleiding niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de opleiding door zowel de leerling als de autorijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2. 

2. Indien de opleiding is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de opleiding slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 3. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de autorijschool al afgedragen examengeld (CBR- of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten. 

3. De autorijschool kan de opleiding, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de autorijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de autorijschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau. 

4. Bij beëindiging van de opleiding heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de autorijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR. 5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles -tegen gangbaar lestariefbij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de autorijschool wil volgen, informeert de leerling de autorijschool per brief of e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles. 

Artikel 7 - Bemiddelings- en Geschillenregeling 

1 Op de les overeenkomst tussen Autorijschool en leerling is het Nederlands recht van toepassing. 

2 Geschillen ontstaan tussen leerling en Autorijschool zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Autorijschool welke zal bemiddelen in het geschil. 

3 Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk worden gedaan binnen een periode van 2 weken nadat het geschil is ontstaan. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de Autorijschool de bij bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. 

Artikel 8 - Vrijwaring 

1. De autorijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de autorijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen. 

Artikel 9 - Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de leerling worden door de autorijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de autorijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast mogen de persoonsgegevens nooit beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij Autorijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd. 

E-mailen
Bellen